Pravidlá

Výňatok z Výpožičného poriadku Mestskej knižnice Móra Jókaiho v Komárome

I. Právo využívať služby knižnice

II. Služby knižnice

III. Zápis

IV. Podrobný popis podmienok požičiavania

 

 

I. Právo využívať služby knižnice

1.”Duševné osvojenie si hodnôt kultúrneho dedičstva je základné právo každého človeka. Základnou podmienkou existencie informačnej a demokratickej právnej spoločnosti je knižničný systém, pomocou ktorého sú informácie dostupné voľne a každému”.

2. Využívať služby Mestskej knižnice Móra Jókaiho v Komárome je oprávnený každý občan MR a zahraničia a to bez obmedzenia a diskriminácie.

3. Pri využívaní služieb Mestskej knižnice Móra Jókaiho v Komárome je smerodatný Výpožičný poriadok (celý text si môžete vypýtať od pracovníkov v službách.)

 

II. Služby knižnice

1. Služby prístupné bez zápisu do knižnice:

 • Prehliadka knižnice

 • používanie katalógov

 • získavanie informácií o službách knižnice a knižničnej siete

 • prezenčné používanie dokumentov odborných oddelení

 • vyhotovenie xerokópií A/4 15,-Ft/strana 30,-Ft/list, A/3 30,-Ft/strana 60,-Ft/list

2. Služby sprístupnené zápisom do knižnice: (Niektoré sú bezplatné, iné spoplatnené)

3. Bezplatné služby zapísaným čitateľom:

 • výpožička tlačených dokumentov

 • používanie čitárne

 • používanie regionálneho a hudobného fondu

 • konzultačná služba

 • medziknižničná výpožičná služba

 • používanie počítačových databáz

 • využívanie informačných služieb

4. Základný a zvýšený poplatok za zápis

 • výpožička netlačených dokumentov (CD, VHS, DVD, LP, MC atď.): ročné zápisné+400,-Ft

5. Spoplatnené služby pre zapísaných čitateľov

 • tlač 20,-Ft/strana

 • používanie Internetu 30 minút 200,-Ft, 60 minút 400,-Ft

 • skenovanie 50,-Ft/strana

6. Iné služby:

 • skupinové návštevy knižnice

 • literárne, umelecké a populárno-náučné podujatia

 

III. Zápis

K zápisu je potrebný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Od študentov pod 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas rodiča. Povinné údaje: adresa bydliska, zamestnávateľ, zamestnanie.
Pri zápise je používateľ povinný nahlásiť prípadné zmeny v uvedených údajoch.

Zápisné:

 • Dospelí čitatelia 1000,-Ft

 • Študenti 500,-Ft

 • Dôchodcovia, nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke: 500,-Ft

Zápisné neplatia:

 • deti pod 16 rokov

 • osoby nad 70 rokov

 • držitelia pedagogického preukazu

Za výpožičku z fondu netlačených dokumentov (CD, VHS, DVD atď.) čitatelia platia okrem ročného zápisného ďalších 400,-Ft.
Znížené zápisné platia iba poslucháči denného štúdia.

 

IV. Podmienky výpožičky - podrobný popis

Okrem fondu príručnej knižnice, študovne a pomocných knižníc sa všetky knihy požičiavajú. Výpožičná doba je jeden mesiac. V prípade, že dokument nie je rezervovaný je možné túto dobu 2x predĺžiť (aj telefonicky či e-mailom).
Na jeden preukaz je možné požičať si naraz max. 6 dokumentov. Okrem lexikónov a encyklopédií požičiavame aj knihy z príručného fondu a pomocných knižníc: od soboty 15:00 hod. do utorka 17:30 hod. Dokumenty Jókaiho a regionálneho fondu sa nepožičiavajú! Časopisy z aktuálneho roku s výnimkou najnovších čísiel požičiavame na víkend: od soboty 15:00 hod. do utorka 17:30 hod. Staršie ročníky sa požičiavajú na jeden týždeň.
TVýpožičná doba netlačených dokumentov (CD, LP, MC, VHS, DVD) je 48 hodín (2 pracovné dni), max. 4 ks naraz.
Zapísaní čitatelia ktorí nedisponujú trvalým bydliskom na území MR nie sú oprávnení požičiavať si príručky, periodiká a netlačené dokumenty na víkend. Ak hľadané dielo je práve požičané na požiadanie je možné ho rezervovať. Čitateľ bude o navrátení dokumentu informovaný. Rezervácie sú vybavované v poradí nahlásenia.
V prípade, že hľadané dielo sa v knižnici nenachádza je možné ho objednať medziknižničnou výpožičnou službou alebo za poplatok zabezpečíme jeho xerokópiu . Výpožičnú dobu kníh získaných medziknižničnou výpožičnou službou určí požičajúca knižnica.Zapísaní čitatelia bez trvalého bydliska v MR si môžu prezerať knihy získané MVS prezenčne.
Vrátenie dokumentov po výpožičnej dobe je spoplatnené. Druhý týždeň po uplynutí výpožičnej doby čitateľ obdrží upomienku. V prípade prvej upomienky sa hradí poštovné, pri druhej a ďalších je treba zaplatiť poplatok za omeškanie. Ak čitateľ ani po upomienkach nesplní svoju povinnosť knižnica uplatní svoje nároky súdnou cestou.

Komárom, 2007. február 26.

 

György Károlyné Rabi Lenke
Riaditeľ knižnice