Jókaiho a regionálna zbierka

Veľkú časť fondu tvoria hodnotné, v monoho prípadoch nenahraditeľné dokumenty, preto materiály zbierok nepožičiavame, sú prístupné len prezenčne.

V r. 1954 z príležitosti 50. výročia úmrtia Móra Jókaiho sa knižnica premenovala po veľkom spisovateľovi. Vytvorenie zbierky sa viaže k Tamásovi Kogerovi, vtedajšiemu riaditeľovi.

Okruh zbierania dokumentov: všetka literatúra a informácie týkajúce sa života a diela Móra Jókaiho a to bez ohľadu na typ dokumentu.

 • 100 zväzkové reprezentatívne vydanie
 • Kritické vydanie
 • Zbierka reprezentatívnych vydaní
 • Všetky diela Móra Jókaiho na CD-ROM
 • Prvé vydania (16 zväzkov)
 • Životopisy - Kálmán Mikszáth, Mari Váli, Róza Fesztyová Jókai
 • Štúdiá - o živote, diele
 • Albumy, obrazy, pohľadnice, katalógy výstav
 • Články
 • Bibliografie
 • Filmové adaptácie, prednášky - MC, VHS, DVD
 • Elektronické dokumenty

Jókai Mór összes művei

Nemzeti díszkiadás 1894-1898
50 éves írói jubileumára 100+10 kötet

Jókai Mór összes művei.
Kritikai kiadás 1962-1975 PIM

Jókai Mór munkái.
Gyűjteményes díszkiadás 1992-1996

Jókai összes művei PC CD-ROM 2001.
Teljes szövegű adatbázis

 

Jókai Mór életéről és családjáról szóló irodalom
Odkrytie Jókaiho zbierky
 • Abecedný a odborný katalóg (ukončený 31.12.2004)
 • Zošitový katalóg 1979. Zostavovateľ: Béla Hegedűs
 • On-line katalóg

A Jókai-gyűjtemény feltárása

Betűrendes és szakkatalógus
(lezárva 2004. 12.31.)
Füzetkatalógus 1979.
Összeállította: Hegedüs Béla
TextLib integrált könyvtári rendszer

   


Regionálna zbierka

 

Obsahuje a zbiera literatúru miestneho významu, diela miestnych autorov, produkty miestnych vydavateľstiev a tlačiarní, dokumenty o významných osobnostiach regiónu. Geografické hranice zbierania dokumentov: v minulosti a súčasnosti platné administratívne hranice župy, okres a najbližšie okolie.

Používanie regionálneho fondu

Fond spadá pod zvýšenú ochranu, preto sa používa len prezenčne, v čitárni. Z dôvodu ochrany fondu sa z niektorých exemplárov nevyhotovujú fotokópie vôbec alebo iba obmedzene. Návštevníkom sú poskytované potrebné informácie počas výpožičnej doby.

V zbierke sa nachádzajú rôzne typy dokumentov:

Knihy

 

Komáromské a obecné monografie, regionálne prehľady, geografické diela, štatistické údaje, školské oznámenia, dejiny závodov, turistické informácie o meste, albumy fotografií, krásna literatúra...

  Periodiká

     

   Zbierame župné noviny, časopisy a inú periodickú tlač vydanú na území mesta a župy či s obsahom týkajúcim sa regiónu.

   Exempláre spred r. 1953 sú prezenčne prístupné na mikrofilmoch. Od r. 2010 nájdete v E-knižnici na našej stránke digitalizované verzie starých komáromských časopisov.

    Mapy

       

     Mapy Komáromu a blízkych obcí, vojenské mapy (CD-ROM), kópie máp

      Rukopisy, strojopisy

         

       Pomáhame pri tvorbe diplomových prác a konkurzných materiálov, z ktorých jeden kus umiestnime v našej zbierke (z vysokoškolských a diplomových prác neposkytujeme fotokópie!)

        Drobná tlač, plagáty

           

         Pozvánky na rôzne udalosti a podujatia mesta Komárom, miestne propagačné letáky, úmrtné oznámenia, politické (volebné) materiály a iné.

          Zbierka článkov

             

           Tematicky roztriedené výstrižky o Komárome a mestskej knižnici z rokov 1962-1991.

            Zvukové a videonahrávky

               

             Nahrávky knižničných prednášok, programy miestneho významu (platne, zvukové pásky, CD, kazety), vysielania miestnej TV 1993-1995 (VHS), mestské a spolkové podujatia, filmové žurnály

              Pohľadnice, fotografie

                 

               Zbierky fotografií, obrazy, kresby o meste, podujatiach, významných osobnostiach a knižnici, staré a novšie pohľadnice, rytiny, diafilmy.

               Od r. 2001 sú k dispozícii digitálne nahrávky knižničných podujatí.

                CD-ROM, DVD a e-dokumenty

                   

                 Databázy, súhrny životopisných údajov, bibliografie

                 Orientácia v Jókaiho a regionálnej zbierke

                   

                  70% dokumentov nájdete podľa autora a názvu v on-line katalógu, spred r. 1998 v lístkovom katalógu. Ďalšie možnosti vyhľadávania: zošitový katalóg (1986), zoznamy periodík, súhrny životopisných údajov.( Obrazy, drobná tlač, plagáty a články sú uložené tematicky, vo vyhľadávaní Vám pomôže knihovník!)